Odvodnja

Povijest odvodnje na našem području

Razvoj sustava odvodnje otpadnih voda na području općine Plitvička Jezera započeo je krajem 20. stoljeća te su u vrijeme poslije domovinskog rata izrađena određena projektna rješenja koja zbog neadekvatnog poznavanja razvojnih tehnologija odvodnje te birokratskih zapreka do danas nisu realizirana.

Ipak, od 2011. godine do danas su se dogodile najveće promjene po pitanju izrade projektnih rješenja te determiniranja položaja infrastrukture i lokacija uređaja za pročišćavanje kako bi se naselja Korenica i okolna naselja te rubni prsten NP Plitvička Jezera počela ubrzo razvijati. Razvojem općine povećavaju se potrebe za izgradnjom infrastrukture te tako i kanalizacijske mreže te općina još uvijek nema cjeloviti sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Sustav odvodnje na području Korenice

Sustav mješovitog tipa (naselje Korenica i okolna naselja ) se sastoji od nekoliko zasebnih podsustava koji unutar slivnog područja sakupljaju otpadne i oborinske vode koje se zatim putem podzemnog zatvorenog kanala Suvaja odvode direktno do ispusta u riječicu Maticu ukupne dužine cca 2500 m. Sustav razdjelnog tipa (područje naselja Plitvička Jezera i Jezerce) se sastoji od nekoliko zasebnih podsustava koji unutar slivnog područja sakupljaju otpadne vode objekata NP Plitvice i naselja Plitvička Jezera, Jezerce, i djelomično naselje Mukinje.

Postoje 2 veća ispusta:

  • u riječicu Maticu
  • u vrtaču u naselju Rastovača.

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ispusti u rijeke će se zatvoriti i fekalne i oborinske vode usmjeriti ka uređaju. Do danas je približno 50% stanovništva općine priključeno na kanalizaciju, a ostalo stanovništvo koristi septičke jame.

Sustav odvodnje na području NP Plitvička jezera

Na području NP Plitvička Jezera trenutno stanje u pogledu odvodnje i pročišćavanja otpadnih i sanitarno fekalnih voda uglavnom nije u skladu sa trenutnim potrebama stanovništva niti sa potrebama JUNP.Za takvo stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda postoji više razloga, a jedan od najčešće pominjanih je nedostatak sredstava za realizaciju programa izgradnje kanalizacionog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Danas u NP Plitvička Jezera postoji djelomično izgrađen sustav javne odvodnje sanitarno fekalnih otpadnih voda bez uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Dužina kanalizacijske mreže na području NP Plitvička Jezera iznosi oko 12 500 m s tim da je UPOV-a Plitvičkih Jezera bio predviđen na području Općine Plitvička Jezera (postoji lokacijska dozvola za transportni kolektor ) te bi UPOV trebao biti odvojen vizualno i osjetilno (nasip,zeleni pojas) od naselja.

Ukupna dužina kompletnog kanalizacijskog sustava (Korenica + Plitvice) iznosi oko 14000 m.