Nabava radova

Naručitelj VODOVOD-KORENICA d.o.o. planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave  “Izgradnja vodovoda u naselju Rastovača”

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) radi poštivanja načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana i zabrane diskriminacije pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta, a koje mogu biti važne kod izrade dokumentacije o nabavi, uz napomenu da savjeti ne smiju imati učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije.

Naručitelj VODOVOD-KORENICA d.o.o. ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Dokumentaciju o nabavi – nacrt na svoju službenu internetsku stranicu http://vodovod-korenica.hr/nabava-radova/.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe ili prijedloge na nacrt predložene dokumentacije o nabavi isključivo na e-mail adresu: info@vodovod-korenica.hr zaključno do 05.12.2017. godine.

IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE RASTOVAČA

Dokumentacija o nabavi – Nacrt

Troškovnik


Naručitelj VODOVOD-KORENICA d.o.o. planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja vodovoda u naselju Rudanovac” i otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja vodovoda u naselju Rastovača”

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) radi poštivanja načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana i zabrane diskriminacije pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta, a koje mogu biti važne kod izrade dokumentacije o nabavi, uz napomenu da savjeti ne smiju imati učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije.

Naručitelj VODOVOD-KORENICA d.o.o. ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Dokumentaciju o nabavi – nacrt na svoju službenu internetsku stranicu http://vodovod-korenica.hr/nabava-radova/.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe ili prijedloge na nacrt predložene dokumentacije o nabavi isključivo na e-mail adresu: info@vodovod-korenica.hr zaključno do 28.07.2017. godine.

IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE RASTOVAČA

Dokumentacija o nabavi – Nacrt

Troškovnik

IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE RUDANOVAC

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi – Nacrt

Troškovnik

IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE RASTOVAČA – PONIŠTENO

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi – Nacrt

Troškovnik

Nabava radova sukladno Pravilniku o bagatelnoj nabavi TD Vodovod Korenica d.o.o. a koji je donesen temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine br.  90/11 i 83/13 i 143/13.):

EV 03-2016 – „CRPNA STANICA VRELO KORENIČKO SA PRIPADAJUĆIM CJEVOVODOM

Poziv na nadmetanje s prilozima

Troškovnik