EU fondovi

UVOD

Uspješno iskorištavamo sredstva EU (putem EU fondova ugovoren je projekat izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera). U pripremi je izrada studijske i projektne dokumentacije za projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Plitvička jezera. Projektom se planira rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda i objekata vodoopskrbe i odvodnje, te izgradnja jednog ili više uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Projektom je obuhvaćen i NP Plitvička jezera.

Za izradu potrebne studijsko-projektne dokumentacije sklopljen je ugovor sa konzultantima. Vrijednost ugovorenih usluga je 8.774.630,00 kn, a sufinanciranje je osigurano iz EU fonda putem javnog poziva Ministarstva poljoprivrede EN.2.1.11. Hrvatske vode oformile su Projektni tim za vođenje ovog projekta u čijem su užem sastavu predstavnici JLS, isporučitelja vodnih usluga, NP Plitvička jezera i Hrvatskih voda.

Već od samog početka izrade pripremne dokumentacije bilo je jasno da ovaj, i inače zahtjevan projekt, dodatno komplicira činjenica da je veliki dio njegovog obuhvata unutar nacionalnog parka, što postavlja dodatne zahtjeve pred konzultante kod pronalaska tehničkih rješenja.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Svrha ovog projekta je održiva vodoopskrba i odvodnja za stanovništvo i gospodarske subjekte na području dvaju općina: Općina Plitvička jezera i Općina Rakovica. Ovim projektom se uspostavlja kvalitetna i održiva vodoopskrba na području aglomeracije te priključenje stanovništva i gospodarskih subjekata koji trenutno nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe te sustav javne odvodnje sa uređajem/ima za pročišćavanje otpadnih voda.

Opravdanost ovog projekta proizlazi iz potrebe za zaštitom okoliša NP Plitvička jezera (pod zaštitom UNESCO-a), što će postići izmještanjem vodozahvata iz jezera Kozjak u NP Plitvička jezera te povezivanja ukupnog područja aglomeracije (Korenica-Plitvice-Rakovica) u jedan zajednički vodoopskrbni sustav kako bi se uz što manje troškova mogla uspostaviti kvalitetna i održiva vodoopskrba.

Druga opravdanost ovog projekta proizlazi iz potrebe za rješavanjem problematike otpadnih voda područja aglomeracije na kojem imamo područja naselja sa preko 2000 ES: područje naselja Korenica, područje naselja Plitvička jezera, područje naselja Rakovica, kako bi smo sve otpadne vode na području aglomeracije skupili i putem kolektora odveli na odgovarajuće uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te nakon pročišćavanja pročišćenu vodu ispustiti u recipijente (sadašnji ispusti otpadnih voda putem podzemnih voda nepročišćenu vodu odvode prema izvorima pitke vode u susjednu Bosnu i Hercegovinu).

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Održivost projekta se temelji na:

  • smanjenju troškova održavanja i upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje
  • poboljšanja kvalitete pitke vode
  • poboljšanja kvalitete upravljanja vodoopskrbom i odvodnjom
  • smanjenju cijena vodnih usluga
  • poboljšanje kvalitete vodnih usluga
  • jačanju konkurentnosti turizma i gospodarstva

Sažetak:

Područje aglomeracije Plitvička jezera obuvaća područje Općine Plitvička jezera, Općine Rakovica zajedno sa područjem NP Plitvička jezera. Područje naselja Korenica i Bjelopolje opskrbljuje se pitkom vodom sa izvora Vrelo dok se za potrebe NP voda crpi iz jezera Kozjak te putem tlačnog cjevovoda u filtrirnicu i dalje prema potrošačima i Općini Rakovica. Problem je dotrajalost sustava i nedovoljna količina vode za potrebe Općine Rakovica pa u vrijeme turističke sezone nema dovoljnih količina vode. Izgradnjom UPOV-a, ispusti u rijeke će se zatvoriti i otpadne vode usmjeriti ka uređaju.

Projektni partneri:

Br.

Naziv partnera

Adresa

Poštanski broj

Mjesto

Vrsta pravnog subjekta

1.

Spelekom d.o.o.

Rakovica 6

47245

Rakovica

d.o.o.

2.

Ličko-senjska Županija

Dr.Franje Tuđmana 4

53000

Gospić

Regionalna uprava

3.

Karlovačka Županija

A.Vraniczanya 2

47000

Karlovac

Regionalna uprava

4.

Općina Plitvička jezera

Trg Sv.Jurja 6

53230

Korenica

Lokalna samouprava

5.

Općina Rakovica

Rakovica 6

47245

Rakovica

Lokalna samouprava

PROJEKT DOPRINOSI JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA

Projekt će pridonijeti održivom razvoju ekonomske komponente i uvesti će se tehnološke inovacije, povećati energetsku učinkovitost, poboljšati produktivnost i otvoriti nove poslove. Projekt će pridonijeti socijalnoj komponenti održivog razvoja (povećanje zaposlenosti, poboljšanje kvalitete i pristupačnosti usluga za stanovnike).

PROJEKT DOPRINOSI ODRŽIVOM RAZVOJU I ZAŠTITI OKOLIŠA

Projekt će doprinijeti komponenti zaštite okoliša održivog razvoja na način uvođenja tehnologija koje manje zagađuju, smanjenje glavnih komponenti koje utječu na okoliš – zagađenje vode i tla. Projekt će pridonijeti poboljšanju kvalitete voda NP Plitvička jezera prestankom crpljenja iz ekofenomena jezera Kozjak te sanacijom postojećeg sustava odvodnje u neposrednoj blizini jezera.

PROJEKT DOPRINOSI PROMICANJU NAČELA DOBROG UPRAVLJANJA, UKLJUČUJUĆI I SURADNJU S CIVILNIM DRUŠTVOM

Projektom se promiču načela dobrog upravljanja projektima koji su od velike važnosti za cjelokupno stanovništvo aglomeracije uključujući suradnju s civilnim društvom.

POPIS DOZVOLA KOJE SU POSTALE PRAVOMOĆNE ZA PROJEKT AGLOMERACIJE PLITVIČKA JEZERA

Lokacijska dozvola za odvodnju Aglomeracije Plitvička jezera

Građevinska dozvola Faza1 Aglomeracije Plitvička jezera

Građevinska dozvola Faza2 Aglomeracije Plitvička jezera

Građevinska dozvola Faza3 Aglomeracije Plitvička jezera

Građevinska dozvola Faza4 Aglomeracije Plitvička jezera

Građevinska dozvola Faza5 Aglomeracije Plitvička jezera

Građevinska dozvola Faza6 Aglomeracije Plitvička jezera